Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà tiếp thị dựa trên hiệu suất đang thiết lập chiến lược So khớp khách hàng để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

      1.199    4.88/5 trong 9 lượt 
  Một nhà tiếp thị dựa trên hiệu suất đang thiết lập chiến lược So khớp khách hàng để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Nhà tiếp thị này đủ điều kiện để sử dụng nguồn dữ liệu nào về người dùng?
   

  Email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại

   

          có 4 trong tổng số 51 bạn chọn câu trả lời này

  Hồ sơ trên mạng xã hội, email, địa chỉ gửi thư

   

          có 46 trong tổng số 51 bạn chọn câu trả lời này

  Địa chỉ IP, địa chỉ chỗ làm, số điện thoại

   

          có 0 trong tổng số 51 bạn chọn câu trả lời này

  Địa chỉ IP, hồ sơ trên mạng xã hội, số điện thoại

   

          có 1 trong tổng số 51 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận