Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Hank muốn sử dụng chiến dịch “Tối đa hoá lượt chuyển đổi” kèm theo Công cụ lập kế hoạch hiệu suất.

      836    4.9/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Hank muốn sử dụng chiến dịch “Tối đa hoá lượt chuyển đổi” kèm theo Công cụ lập kế hoạch hiệu suất. Công cụ này có thể đề xuất gì cho Hank?
   

  Chi phí mục tiêu nên dùng để thu nạp khách hàng ở cấp chiến dịch (CPA mục tiêu)

   

          có 3 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

  Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) nên dùng ở cấp chiến dịch

   

          có 0 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

  Ngân sách trung bình hằng ngày nên dùng

   

          có 17 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

  Tỷ lệ giá thầu chiến dịch đề xuất

   

          có 0 trong tổng số 20 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận