Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn, số tiền thực tế bạn bị tính phí sẽ là

      4.279    4.6/5 trong 5 lượt 
  Khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn, số tiền thực tế bạn bị tính phí sẽ là:

  -  Số tiền tối thiểu cần thiết để giữ vị trí quảng cáo của bạn nhưng không bao giờ ít hơn 50% giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) của bạn

  -  Số tiền tối thiểu cần thiết để giữ vị trí quảng cáo của bạn, thấp hơn giới hạn chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa)

  -  Số tiền tối thiểu cần thiết để giữ vị trí quảng cáo của bạn nhưng không bao giờ lớn hơn quá 120% giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) của bạn

  -  Số tiền tối thiểu cần thiết để giữ vị trí quảng cáo của bạn hoặc 50% giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) của bạn, tùy theo số nào lớn hơn

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận