Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khách hàng đại lý du lịch của bạn đang chạy một chiến dịch được nhắm mục tiêu rất cụ thể để tiếp cận những người đang tham quan Paris trong kỳ nghỉ và không sống ở Pháp

      4.325    4.6/5 trong 5 lượt 
  Khách hàng đại lý du lịch của bạn đang chạy một chiến dịch được nhắm mục tiêu rất cụ thể để tiếp cận những người đang tham quan Paris trong kỳ nghỉ và không sống ở Pháp. Cách nào sẽ hiệu quả để nhắm mục tiêu đến khách hàng của đại lý này?

  -  Tạo một danh sách từ khóa có từ khóa so khớp chính xác "Paris" và từ khóa phủ định "tiếng Pháp"

  -  Tạo một chiến dịch nhắm mục tiêu đến Paris và ngôn ngữ không phải tiếng Pháp

  -  Tạo một chiến dịch có quảng cáo và từ khóa được viết bằng tiếng Pháp

  -  Tạo một chiến dịch nhắm mục tiêu đến tiếng Pháp và khu vực không phải là Paris 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận