Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Drew đang bán sách giáo khoa môn toán và sử dụng đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cho chiến dịch của mình

      2.726    4.6/5 trong 5 lượt 
  Drew đang bán sách giáo khoa môn toán và sử dụng đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cho chiến dịch của mình. Chi phí cuối cùng mỗi lần quảng cáo của anh ấy được nhấp là bao nhiêu?
   

  Số tiền trung bình được tính mỗi khi ai đó nhấp vào quảng cáo của anh ấy

   

          có 2 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Số tiền tối thiểu cần thiết để duy trì xếp hạng cao hơn xếp hạng của người đặt giá thầu cao nhất tiếp theo trong phiên đấu giá

   

          có 32 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) dự kiến

   

          có 0 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Số tiền trung bình cần thiết để khiến quảng cáo xuất hiện đâu đó trên trang

   

          có 0 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Bình luận