Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Việc đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu sẽ xác định giá thầu chi phí với mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu thế nào

      4.270    4.6/5 trong 5 lượt 
  Việc đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu sẽ xác định giá thầu chi phí với mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu thế nào?
   

  Nó sẽ đặt giá thầu giá trị CPC tĩnh dựa trên cài đặt CPC tối đa hiện tại.

   

          có 5 trong tổng số 81 bạn chọn câu trả lời này

  Nó điều chỉnh giá thầu CPC dựa trên giá thầu hiện tại

   

          có 3 trong tổng số 81 bạn chọn câu trả lời này

  Nó sẽ sử dụng lịch sử chuyển đổi để đặt giá thầu cao hơn khi chuyển đổi có nhiều khả năng xảy ra

   

          có 72 trong tổng số 81 bạn chọn câu trả lời này

  Nó đặt giá thầu CPC bằng một phần mười cài đặt giá thầu CPA hiện tại.

   

          có 1 trong tổng số 81 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận