Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Số liệu thống kê nào cho thấy mức độ thường xuyên một lần nhấp đã dẫn tới một chuyển đổi?

      4.269    4.6/5 trong 5 lượt 
  Số liệu thống kê nào cho thấy mức độ thường xuyên một lần nhấp đã dẫn tới một chuyển đổi?

  -  Tỷ lệ chuyển đổi

  -  Số lần nhấp được chuyển đổi

  -  Tỷ lệ nhấp (CTR)

  -  Giá mỗi chuyển đổi 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận