Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà quảng cáo cố gắng bật đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu

      3.441    4.6/5 trong 5 lượt 
  Một nhà quảng cáo cố gắng bật đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu nhưng tùy chọn không khả dụng. Lý do có thể nhất là nhà quảng cáo:
   

  Đang sử dụng một chiến lược giá thầu tự động khác

   

          có 0 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Có ít hơn 5 chuyển đổi trong 15 ngày qua

   

          có 3 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Có ít hơn 15 chuyển đổi trong 30 ngày qua

   

          có 18 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Đang sử dụng Google Analytics

   

          có 0 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận