Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Đúng hay sai: quảng cáo danh sách sản phẩm sử dụng dữ liệu Merchant Center để quyết định cách thức và vị trí hiển thị quảng cáo

      3.068    4.6/5 trong 5 lượt 
  Đúng hay sai: quảng cáo danh sách sản phẩmphẩm sử dụng dữ liệu Merchant Center để quyết định cách thức và vị trí hiển thị quảng cáo.
   

  Đúng

   

          có 10 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Sai

   

          có 1 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận