Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  AdWords căn bản 18: Điểm Chất lượng cao hơn thường dẫn đến

      3.068    4.6/5 trong 5 lượt 
  Điểm Chất lượng cao hơn thường dẫn đến:

  -  Chỉ vị trí quảng cáo tốt hơn

  -  Chi phí thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn

  -  Chi phí cao hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn

  -  Chỉ chi phí thấp hơn 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận