Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà quảng cáo chỉnh sửa quảng cáo và nhận thấy rằng vị trí của quảng cáo sau đó thấp hơn so với phiên bản trước đó

      2.953    4.6/5 trong 5 lượt 
  Một nhà quảng cáo chỉnh sửa quảng cáo và nhận thấy rằng vị trí của quảng cáo sau đó thấp hơn so với phiên bản trước đó. Nguyên nhân có khả năng nhất là gì?
   

  Ngân sách của nhà quảng cáo đã bị cạn

   

          có 0 trong tổng số 38 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo được chỉnh sửa ít liên quan hơn đến từ khóa trong nhóm quảng cáo

   

          có 38 trong tổng số 38 bạn chọn câu trả lời này

  Trang đích của nhà quảng cáo đang ngừng hoạt động để bảo trì

   

          có 0 trong tổng số 38 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo được chỉnh sửa có tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn

   

          có 0 trong tổng số 38 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận