Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Câu nào trong số các câu sau đây đúng

      3.492    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu nào trong số các câu sau đây đúng?
   

  Nhắm mục tiêu theo vị trí sẽ bật tiện ích vị trí

   

          có 3 trong tổng số 50 bạn chọn câu trả lời này

  Tiện ích vị trí xuất hiện khi nhà quảng cáo nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý

   

          có 5 trong tổng số 50 bạn chọn câu trả lời này

  Nhắm mục tiêu theo vị trí sẽ xác định địa chỉ doanh nghiệp nào xuất hiện trong tiện ích

   

          có 0 trong tổng số 50 bạn chọn câu trả lời này

  Tiện ích vị trí xuất hiện khi ai đó ỏ- gần doanh nghiệp tìm kiếm các cụm từ liên quan

   

          có 42 trong tổng số 50 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận