Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Nếu bạn đang sử dụng quảng cáo văn bản, hiển thị và video nhưng cũng muốn kiểm soát cụ thể hơn về chi tiêu

      3.359    4.6/5 trong 5 lượt 
  Nếu bạn đang sử dụng quảng cáo văn bản, hiển thị và video nhưng cũng muốn kiểm soát cụ thể hơn về chi tiêu vào quảng cáo xuất hiện khi ai đó tìm kiếm trên Google, bạn sẽ chọn loại chiến dịch bổ sung nào?
   

  Mạng hiển thị, nâng cao

   

          có 3 trong tổng số 33 bạn chọn câu trả lời này

  Chỉ Mạng hiển thị

   

          có 1 trong tổng số 33 bạn chọn câu trả lời này

  Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị

   

          có 28 trong tổng số 33 bạn chọn câu trả lời này

  Chỉ Mạng tìm kiếm

   

          có 1 trong tổng số 33 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận